วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม  "โครงการอบรมระบบการผลิตน้ำประปา โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์"  ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดโดย  สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314