คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งมั่นพัฒนา การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย จึงได้กำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย คือ การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน หรือชุมชน ซึ่งการจัดการความรู้ด้านการวิจัยในครั้งนี้ ได้รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับ จากอาจารย์ นักวิจัย ผู้มีประสบการณ์ และแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นให้แก่อาจารย์ และนักวิจัยสามารถนำงานวิจัยไปบูรณาการกับงานด้านต่างๆ   

                    ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้เล่มนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีสำหรับอาจารย์ และนักวิจัย

 

Click for Download

V

 

 

** ท่านสามารถพิมพ์เป็นเล่มสมบูรณ์ โดยใช้คำสั่ง Booklet **

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314