เมนูหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

หลักสูตรที่ 1 การบริหารงบประมาณ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559

หลักสูตรที่ 2  การบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน(มคอ.7)

ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (0001.pdf)0001.pdf[ ]375 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314