Home     Contact    Site Map   Login                                                              
 

 
 

  ดาวน์โหลด Font thai 13 แบบ ได้ที่นี่
     
  ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม มคอ.2-7 ได้ที่นี่    
     
     
    เอกสารการเรียนการสอน หลักสูตรเกษตรศาสตร์
    คู่มือการจัดทำปัญหาพิเศษ    
         
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิชาการและงานทะเบียนทั้งหมด >> คลิ๊กที่นี้
         
    เอกสารวิชาการ   เอกสารการเงิน
    ใบปะซองข้อสอบ   ใบสั่งซื้อ (อัพเตต23ธ.ค.56)
    ใบปะหน้าข้อสอบ   ใบสั่งจ้าง
    ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ให้นักศึกษากรอกเอง)   แบบฟอร์มรายการซื้อ-จ้าง (อัพเตต23ธ.ค.56)
    ใบปะหลังข้อสอบ   สัญญาการยืมเงิน
    การปฏิบัติของผู้คุมสอบ/ผู้เข้าสอบ   หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
    แบบคำร้องขออนุญาตเข้าห้องสอบ   ใบมอบฉันทะ
    ใบเตือนเรื่องการแต่งกายเข้าห้องสอบ   ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
    บันทึกข้อความแบบมีเส้น   ใบเสนอราคา
    คำร้องขอเสนอหัวข้อปัญหาพิเศษ   แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร
    รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานโครงการ   หนังสือขออนุญาตเบิกค่าใช้สอย ค่าตอบแทน
    ใบนำส่งเอกสารทางโทรสาร   ขออนุญาตซ่อมครุภัณฑ์
  ใบสรุปนำส่งผลการเรียน(ทบ.51), ใบงบหน้าหลักฐานประเมินผลการศึกษา(ทบ.51), ใบแจ้งเกรดติด ร หรือ ติด I (อัพเตต24ก.ค.57)   แบบฟอร์มรายการซื้อ-จ้าง
        ใบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร
      ใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
    เอกสารทางราชการ   แบบฟอร์มซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ประปา อาคาร
    ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว คลอดบุตร (อัพเตต19พ.ค.57)   งบหน้าใบสำคัญเบิกเงินบำรุงการศึกษา
    แบบใบลาพักผ่อน (อัพเดต19พ.ค.57)   ใบสำคัญการยืมวัสดุ-อุปกรณ์
    แบบใบลาไปต่างประเทศ   ขออนุญาตแปลงหมวดค่าใช้จ่าย
    คำชี้แจงประกอบการขออนุญาต/ลาป่วย/ลากิจ /ไปราชการ
  รายงานผลการตรวจสภาพครุภัณฑ์
    แบบใบลาอุปสมบท   ค่าล่วงเวลา
    ใบขอยกเลิกวันลา   หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย
    ใบขออนุญาตไปสอบ เพื่อศึกษาต่อ (พ.ค.57)   หนังสือขออนุญาตเบิดค่าจ้างชั่วคราว
    ใบขออนุญาตไปศึกษาต่อ (พ.ค.57)   ใบสำคัญรับเงิน
    ใบขอขยายเวลาศึกษาต่อ (พ.ค.57)   ใบติดใบส่งของหรือบิลเงินสด
        ใบตรวจรับพัสดุ
    เอกสารเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ   ใบเบิกพัสดุ
    แบบ 8708 ส่วนที่ 1,ส่วนที่ 2   รายการขอดำเนินการจัดซื้อ-จ้าง
    รายงานผลการเดินทางไปราชการ   รายละเอียดของบประมาณค่าครุภัณฑ์ ง.136
    ใบติดใบเสร็จ    
    ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน    
    ขออนุญาตเช่ารถยนต์โดยสารใช้ในราชการ    
    ขออนุญาตใช้รถยนต์ในจังหวัดเพชรบูรณ์    
    ใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ    
         
         
         
   
   
 


 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
           
  Faculty of Agricultural Technology      
  Phetchabun Rajabhat University      
  Tel/Fax. 056-717151   E-mail:agpcru@gmail.com       Home   Contact   Site Map   Login