Home     Contact    Site Map   Login                                                              
 

 
 

  ดาวน์โหลด Font thai 13 แบบ ได้ที่นี่
     
    มคอ.2-7 (เทอม2/56)
     
  แบบฟอร์ม มคอ.3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    >แบบฟอร์ม มคอ.3 (เทอม2/56)    
         
  แบบฟอร์ม มคอ.4-7    
    >แบบฟอร์ม มคอ.4 (เทอม2/56)    
    >แบบฟอร์ม มคอ.5 (เทอม2/56)    
    >แบบฟอร์ม มคอ.6    
    >แบบฟอร์ม มคอ.7 (เทอม2/56)    
     
  ความหมายของ มคอ.ต่างๆ >>คลิ๊ก
     
    เอกสารการเรียนการสอน หลักสูตรเกษตรศาสตร์
    คู่มือการจัดทำปัญหาพิเศษ    
         
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิชาการและงานทะเบียนทั้งหมด >> คลิ๊กที่นี้ (อัพเดต6ก.พ.57)
         
    เอกสารวิชาการ   เอกสารการเงิน
    ใบปะซองข้อสอบ   ใบสั่งซื้อ (อัพเตต23ธ.ค.56)
    ใบปะหน้าข้อสอบ   ใบสั่งจ้าง
    ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ให้นักศึกษากรอกเอง)   แบบฟอร์มรายการซื้อ-จ้าง (อัพเตต23ธ.ค.56)
    ใบปะหลังข้อสอบ   สัญญาการยืมเงิน
    การปฏิบัติของผู้คุมสอบ/ผู้เข้าสอบ   หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
    แบบคำร้องขออนุญาตเข้าห้องสอบ   ใบมอบฉันทะ
    ใบเตือนเรื่องการแต่งกายเข้าห้องสอบ   ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
    บันทึกข้อความแบบมีเส้น   ใบเสนอราคา
    คำร้องขอเสนอหัวข้อปัญหาพิเศษ   แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร
    รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานโครงการ   หนังสือขออนุญาตเบิกค่าใช้สอย ค่าตอบแทน
    ใบส่งเกรด ทบ.51(อัพเตต 6ก.พ.57)   ขออนุญาตซ่อมครุภัณฑ์
    ใบสรุปนำส่งผลการเรียน ทบ.51(อัพเตต 6ก.พ.56)   แบบฟอร์มรายการซื้อ-จ้าง
    ใบงบหน้าหลักฐานประเมินผลการศึกษา   ใบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร
    ใบนำส่งเอกสารทางโทรสาร   ใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
        แบบฟอร์มซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ประปา อาคาร
        งบหน้าใบสำคัญเบิกเงินบำรุงการศึกษา
    เอกสารทางราชการ   ใบสำคัญการยืมวัสดุ-อุปกรณ์
    ใบลาป่วย (อัพเตต17ธ.ค.56)    
    แบบใบลาพักผ่อน (อัพเดต17ธ.ค.56)   ขออนุญาตแปลงหมวดค่าใช้จ่าย
    แบบใบลาไปต่างประเทศ   รายงานผลการตรวจสภาพครุภัณฑ์
    คำชี้แจงประกอบการขออนุญาต ลาป่วย / ลากิจ / ไปราชการ
  ค่าล่วงเวลา
    แบบใบลาอุปสมบท   หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย
    คำชี้แจง การลากิจ/ลาป่วย/ไปราชการ   หนังสือขออนุญาตเบิดค่าจ้างชั่วคราว
    ใบขอยกเลิกวันลา   ใบสำคัญรับเงิน
        ใบติดใบส่งของหรือบิลเงินสด
    เอกสารเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ   ใบตรวจรับพัสดุ
    แบบ 8708 ส่วนที่ 1,ส่วนที่ 2   ใบเบิกพัสดุ
    รายงานผลการเดินทางไปราชการ   รายการขอดำเนินการจัดซื้อ-จ้าง
    ใบติดใบเสร็จ   รายละเอียดของบประมาณค่าครุภัณฑ์ ง.136
    ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน    
    ขออนุญาตเช่ารถยนต์โดยสารใช้ในราชการ    
    ขออนุญาตใช้รถยนต์ในจังหวัดเพชรบูรณ์    
    ใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ    
         
         
         
   
   
 


 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
           
  Faculty of Agricultural Technology      
  Phetchabun Rajabhat University      
  Tel/Fax. 056-717151   E-mail:agpcru@gmail.com       Home   Contact   Site Map   Login