สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน รายเก่าและรายใหม่ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาและเปลี่ยนสถานศึกษา เพื่อลงลายมือชื่อในเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายฯ ให้ดำเนินเรื่องที่ หอประชุมประกายทอง  ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00น. - 14.00น.  รายละเอียดเพิ่มเติม  และรายชื่อ   ตามเอกสารภาพที่แนบ.

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314