กำหนดวันนัดสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมทุน กยศ. 2559 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ สถานที่และเวลาแยกตามแต่ละคณะ รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314