การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 "พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

21st National Genetics Conference (NGC 2019) "Genetics for Sustainable Deveoplment"

วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมเดอะ ซายน์ (The Zign Hotel), พัทยาเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Deadline submission: 20 มีนาคม 2562

https://sites.google.com/go.buu.ac.th/ngc2019/home 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314