การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19
โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

Deadline submission: 15 กุมภาพันธ์ 2562

http://gnru2019.cmru.ac.th/ 

https://www.facebook.com/gnru2019/ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314