การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

The 10th Hatyai National and International Conference

วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2562

ณ อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Deadline submission: 28 กุมภาพันธ์ 2562

http://www.hu.ac.th/conference/index.html 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314