มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://ird.stou.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2562

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (07082561-0002.pdf)07082561-0002.pdf[ ]2913 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314