บริการข้อมูลอาคารเรียนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อมูลสำรวจช่วงปิดภาคการศึกษา 2/2558

http://agritech.pcru.ac.th/home/index.php/2015-11-13-08-14-31/2016-01-11-06-31-22

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314