คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 1/2558

ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  จันดา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (pcru-k2165-2558-581111-01.PDF)pcru2165-2558[ ]3420 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314