บริษัท ลักษนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด 

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยผู้จัดการ

                          คุณสมบัติ : วุฒิปริญญาตรีด้านเกษตรกรรม มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 604-5905.PDF)b 604-5905.PDF[ ]388 kB

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง

โดยเปิดรับสมัครสาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , จุลชีววิทยา , เทคโนโลยีชีวภาพ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ ,เคมี , คณิตศาสตร์ , สถิติประยุกต์

2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมวิชาบัญชี , เศรษฐศาสตร์ , การจัดการทั่วไป , การบริหารธุรกิจ ธุรกิจศึกษา

3. สาขาวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาวัดผลการศึกษา และทุกสาขาที่เรียนด้านการวัดผลการศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาต่างๆ, บรรารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ , รัฐประศาสนศาสตร์ , นิติศาสตร์

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ , สัยวบาล , วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ , การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , พืชศาสตร์ , การ่สงเสริมและสื่อสารการเกษตร , เทคโนโลยีการเกษตร 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม , เทคโนโลยีเครื่องกล , เทคโนโลยีการผลิต , เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 288-5903.PDF)b 288-5903.PDF[ ]889 kB

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2559 เพื่อฝึกงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(ฝึกงานระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2559) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 134-5902.PDF)b 134-5902.PDF[ ]1041 kB

บริษัท ดิจิตอลเคเบิลเพชรบูรณ์ จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ดังสาขาวิชาต่อไปนี้

     - ไฟไฟ้าอุตสาหกรรม

     - อิเล็คทรอนิกส์

     - คอมพิวเตอร์

     - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 263-5903.PDF)b 263-5903.PDF[ ]203 kB

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ประกาศรับสมัครงาน

โดยมี 3 ตำแหน่งงาน ดังนี้

  1. พนักงานขายรถยนต์

  2. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  3. เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

รายละเอียด คุณสมบัติ และสาขาที่ทำงาน ตามไฟล์เอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 22-5901.PDF)b 22-5901.PDF[ ]999 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907