บริษัท สยาม เอ็กซ์ปอร์ต มาร์ท จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา ขอรับนักศึกษาฝึกงาน ช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314