30ก.ย.2563 ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกระทรวงแรงงานเรื่อง โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน โดยข้อมูลเบื้องต้น รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าจ้างสำหรับการจ้างงานใหม่ผู้จบการศึกษาใหม่ร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือนฯลฯ  ..รายละเอียดทั้งหมดที่เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314