ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ พิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 8.00-12.00น. ณ ห้อประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ พิธีไหว้ครู "วันทา กตัญญุตา บูชาคณาจารย์" ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00น. ณ หอประชุมประกายเพชร กำหนดการโดยละเอียดตามภาพครับ

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับหลักสูตรทั้ง ๕ หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อม รับการตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ พร้อมกันนี้ได้เชิญวิทยากรที่ดูแลระบบ CHE QA Online มาให้คำปรึกษาการเข้าระบบ CHE QA Online

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ประชารัฐรวมใจปลูกป่าถวายองค์ราชา องค์ราชินี ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารครุศาสตร์ เวลา 8.30-12.00น. ครับ รายละเอียดตามกำหนดการด้านล่าง

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 ขอเชิญบุคลากร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แปลงเกษตรผสมผสาน (การดำนาปลูกข้าว)  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดการตามเอกสารด้านล่าง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314