กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
---------------------------------------------------------------------------
ด้วยทางคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้รับการประสานจากสำนักงาน ราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน เรื่องการกำหนดวันในการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเขตภาคเหนือ นั้น

บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๓, ๔ และ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. รายละเอียดดังแนบ

๒. พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.

เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง ให้บัณฑิตทุกคนปฏิบัติตามกำหนดการ ในข้อ ๑ และข้อ ๒ โดยเคร่งครัด

อ่านรายละเอียด กำหนดการได้ที่ http://dsd.pcru.ac.th/…/graduati…/missive_graduation2560.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร. ๐-๕๖๗๑-๗๑๐๐ ต่อ ๕๑๑๑ , ๕๑๑๓ , ๕๑๑๔ , ๕๑๑๖ , ๕๑๑๗ , ๕๑๐๑ , ๕๑๐๓ , ๕๑๑๙

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอทุกอำเภอ

กำชับการอยู่เวรยามสถานที่ราชการ และตรวจสอบอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ใช้งานได้ตามปกติ

ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามไฟล์เอกสารที่แนบมา

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 524-6005.PDF)b 524-6005.PDF[ ]164 kB

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้ง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 486-6005.PDF)b 486-6005.PDF[ ]479 kB

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราขทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) 

โดยเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก

จึงเชิญชวนประดับธงชาติไทย ในกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ในวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 523-6005.PDF)b 523-6005.PDF[ ]140 kB

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโป่งใส การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 129-6001.PDF)n 129-6001.PDF[ ]524 kB

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโป่งใส การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314