สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำ วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ "ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560"

หากท่านใดสนใจ สามารถชมได้สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314