คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยววันพ่อ อันเป็นประเพณีลงแขก
เกี่ยวข้าว ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลาเช้า 8.00 น. ณ. แปลงเกษตรผสมผสาน ของคณะฯ โดยเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปีครับ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314