เมนูหลัก

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
---------------------------------------------------------------------------
ด้วยทางคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้รับการประสานจากสำนักงาน ราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน เรื่องการกำหนดวันในการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเขตภาคเหนือ นั้น

บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๓, ๔ และ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. รายละเอียดดังแนบ

๒. พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.

เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง ให้บัณฑิตทุกคนปฏิบัติตามกำหนดการ ในข้อ ๑ และข้อ ๒ โดยเคร่งครัด

อ่านรายละเอียด กำหนดการได้ที่ http://dsd.pcru.ac.th/…/graduati…/missive_graduation2560.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร. ๐-๕๖๗๑-๗๑๐๐ ต่อ ๕๑๑๑ , ๕๑๑๓ , ๕๑๑๔ , ๕๑๑๖ , ๕๑๑๗ , ๕๑๐๑ , ๕๑๐๓ , ๕๑๑๙

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314