เมนูหลัก

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัด โครงการห้องสมุดมีชีวิต และ งาน Book & IT FAIR 2017

โดยมีกำหนดการและกิจกรรม ดังนี้

เวลา

กิจกรรม

08.30 น.

พิธีเปิด / กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน     ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

08.30 น. – 16.30

โครงการห้องสมุดมีชีวิต : กิจกรรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ Animation Media ด้วย PowerPoint ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

08.30 น. – 12.00 น.

บรรยาย เรื่อง “แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนในยุคการศึกษา 4.0” โดย คุณสำเริง คงสุดี ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไอเจนโก้ จากัด

08.30 น. – 16.00 น.

โครงการอบรมการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer ณ ห้องอบรม IT 201 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10.00 น. – 15.30 น.

โครงการห้องสมุดมีชีวิต : อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี – นาฏศิลป์อาเซียน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

08.30 น.  – 16.30 น.

กิจกรรม “คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด”  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

กิจกรรม “จำหน่ายสินค้าไอที”  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษา "ดาวรุ่ง ลูกทุ่ง Library" ในวันที่ 25 มกราคม 2560 

โดยสมัครเข้าร่วมการประกวดที่ได้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตรง หรือขอเอกสารได้ที่สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์นี้  >>คลิกที่นี่ 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314