ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ประชารัฐรวมใจปลูกป่าถวายองค์ราชา องค์ราชินี ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารครุศาสตร์ เวลา 8.30-12.00น. ครับ รายละเอียดตามกำหนดการด้านล่าง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314