ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับหลักสูตรทั้ง ๕ หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อม รับการตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ พร้อมกันนี้ได้เชิญวิทยากรที่ดูแลระบบ CHE QA Online มาให้คำปรึกษาการเข้าระบบ CHE QA Online

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314