มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 9Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 12

ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 133-6202.PDF)b 133-6202.PDF[ ]1562 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314