มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แจ้งพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 84-6201.PDF)b 84-6201.PDF[ ]166 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314