กรมประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2562 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟลืเอกสารแนบ 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1157-6111.PDF)b 1157-6111.PDF[ ]893 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314