มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดหลักสูตรการอบรม 8 หลักสูตร 

1. หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบในยุค 4.0

2. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. เทคนิคการตัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

4. การทำวิจัยออนไลน์ 4.0

5. การวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคลให้เชื่อมโยงทั้งองค์กร

6. เทคนิคการทำ Scenario Planning เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะ 20 ปี

7. การทำผลงานวิจัยจากงานประจำ 

8. การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทักษะด้าน Digital ของบุคคลภาครัฐ

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1082-6110.PDF)b 1082-6110.PDF[ ]7274 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314