มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ELECTRONIC GOVERNMENT PROCUREMENT : E-GP) ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1081-6110.PDF)b 1081-6110.PDF[ ]1025 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314