สถาบันคลังสมองของชาติ จัดการอบรมหลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 5

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปทุมาวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารดาว์นโหลด

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 493-6105.PDF)b 493-6105.PDF[ ]1248 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314