สมาคมส่งเสริมการวิจัย

กำหนดจัดการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้

1) การวิจัยเชิงคุณภาพ

    วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

2) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยพรือแผนงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน

    วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

3) เทคนิคการสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

     วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์เอกสารดาว์นโหลด

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 483-6105.PDF)b 483-6105.PDF[ ]320 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314