สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร กลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

โดย          รุ่นที่ 1   วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2561

               รุ่นที่ 2   วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561

               รุ่นที่ 3   วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 470-6105.PDF)b 470-6105.PDF[ ]1515 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314