สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แจ้งขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบในระบบราชการ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 455-6104.PDF)b 455-6104.PDF[ ]919 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314