สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการห้องบันทึกการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Classroom PCRU จำนวน 3 ห้อง

คือ IT105 , IT106 และห้อง IT107 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงบันทึกสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ

โดยคณาจารย์สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้งานได้ที่ งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 6116 , 6117 และ 6118

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 689-6104.PDF)n 689-6104.PDF[ ]205 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314