คลิปกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

วันที่ 29 ม.ค.59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง" >> คลิปวีดีโอ1   คลิปวีดีโอ2
วันที่ 3-4 ก.พ.59 โครงการบริการวิชาการ คลีนิกเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเมืองราด อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ >> คลิปวีดีโอ1
วันที่ 15-16 ก.พ.59 โครงการบริการวิชาการ คลีนิกเทคโนโลยี ณ โรงเรียนวังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรูบรณ์ >> คลิปวีดีโอ1
วันที่ 15 มี.ค.59 โครงการการเปิดโลกทัศน์เพื่อพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : การทำระบบให้น้ำอัตโนมัติแก่โรงเรือนเพาะเลี้ยงพืช >> คลิปวีดีโอ1

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907