ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกโดยภาพรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,804,800 บาท แยกเป็น ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ (บาท)
ทุนภายใน
1 พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเทียมจากส่วนเหลือของผลผลิตทางการเกษตรในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร         74,000.00
2 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.ปิยพงศ์  บางใบ       180,000.00
3 อิทธิพลของพืชอาหารสัตว์ร่วมกับอาหารข้นเสริมด้วยละอองข้าวโพดที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคบราห์มันระยะรุ่น อ.ประธาน  เรียงลาด       180,000.00
4 คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.ณัฐรินทร์   ศิริรัตนนันท์       120,600.00
งบประมาณรวม (บาท)       554,600.00

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ (บาท)
ทุนภายใน
1 การจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างและออกแบบชุดควบคุมความสว่างโคมไฟถนนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าบนพื้นฐานความปลอดภัยในการคมนาคมสำหรับชุมชนต้นแบบบ้านสะเดียง อ.นฤมล  วันน้อย 82,000.00
2 การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับเยาวชน อ.พีรวัฒน์  สุขเกษม 58,500.00
3 การพัฒนาอินเทอร์เน็ทออฟทิงส์ เพื่อวินิจฉัย และป้องกันการเกิดโรคในไก่ไข่ของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.พิทักษ์  จิตรสำราญ 87,000.00
4 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาถุงมือโซนาร์สำหรับกลุ่มผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผศ.สนธยา  วันชัย 200,000.00
5 การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ไผ่ ผศ.สนธยา  วันชัย 86,800.00
6 โครงการย่อยที่ 3 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดเพลาะไม้ไผ่ควบคุมอุณหภูมิสำหรับผลิตแผ่นไม้ประกอบในอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์ 120,000.00
7 โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการและประเมินศักยภาพไม้ไผ่ชุมชน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.นภาพร  ตุ้มทองคำ 120,000.00
8 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผศ.บุญรอด  ทองสว่าง 6,000.00
9 ผลของขนาดคละดินลูกรัง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ที่มีต่อกำลังรับแรงอัดคอนกรีต อาจารย์สุชิรา  นวลกำแหง 6,000.00
งบประมาณรวม (บาท) 766,300.00

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ (บาท)
ทุนภายใน
1 ชุดโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แนวคิดจากศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ นวัตกรรมวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์         20,000.00
2 โครงการย่อยที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทของใช้และของตกแต่ง จากแนวคิดศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชน อ.น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์         87,000.00
3 ชุดโครงการ การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการเพิ่มผลผลิตงานหัตกรรมสู่ระบบอุตสาหกรรม อ.ขุนแผน  ตุ้มทองคำ         18,600.00
4 โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากนวัตกรรมไม้ไผ่ประสานภูมิปัญญาเพชรบุระอุตสาหกรรม OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.ขุนแผน  ตุ้มทองคำ       120,000.00
งบประมาณรวม (บาท)       245,600.00

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ (บาท)
ทุนภายใน
1 การพัฒนาเทคโนโลยีสายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์เตือนภัยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน อ.วาสนา  วงศ์ษา 104,000.00
2 ระบบน้ำพลังงานสนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์ อ.ณัฐพล  ภู่ระหงษ์ 109,000.00
3 การพัฒนาชุดควบคุมโรงเรือนระบบอัจฉริยะด้วยสมองกลฝังตัวสำหรับเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรีวรชัย  ศรีสมุดคำ 140,000.00
งบประมาณรวม (บาท) 353,000.00

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ (บาท)
ทุนภายใน
1 โครงการย่อยที่ 1 การหาส่วนผสมชีวมวลวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร โดยใช้หลักการออกแบบการทดลองเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก อ.สุวิมล  เทียกทุม       125,000.00
2 โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์ ผศ.ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง       202,000.00
3 ออกแบบและพัฒนาเครื่องแล่ปลาเพื่อแปรรูปปลาน้ำจืด โดยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดในจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.วิทยา  หนูช่างสิงห์       120,000.00
4 โครงการย่อยที่ 2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องไสไม้ไผ่สี่ทิศทางอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.นรัตว์  รัตนวัย       120,000.00
งบประมาณรวม (บาท)       567,000.00

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ (บาท)
ทุนภายใน
1 ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์         60,300.00
2 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยห่อลูกประคบ อาจารย์เอราวัณ  ชาญพหล           6,000.00
3 ศึกษาการใช้โลงเย็นในงานศพเพื่อหาทางลดการใช้พลังงานและพัฒนาระบบการทำความเย็น อาจารย์สุชาติ  เขียวนอก           6,000.00
4 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมของการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยตู้อบสมุนไพรสองพลังงาน อาจารย์บุษบากร  คงเรือง           6,000.00
ทุนภายใน งบประมาณรวม (บาท)         78,300.00
ทุนภายนอก
1 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องตัดก้อนมะขาม แปรรูปสำหรับวิสาหกิจชุมชนดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์       150,000.00
ทุนภายนอก งบประมาณรวม (บาท)       150,000.00
งบประมาณรวม (บาท)       228,300.00

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ (บาท)
ทุนภายใน
1 การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในศตวรรษที่ 21 : เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน อ.ศานต์  พานิชสิติ         90,000.00
งบประมาณรวม (บาท)         90,000.00

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314