ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์ศิริวรรณ  พลเศษ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Siriwan Polset

ประวัติการศึกษา : วท.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1433
ผลงานวิจัย
2556 ออกแบบระบบ เปิด-ปิด ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยระบบสมาร์ทโฟน
2557 การพัฒนาเข็มขัดตรวจจับแหล่งกำเนิดเสียงสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2557 ออกแบบระบบ เปิด-ปิด ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยระบบสมาร์ทโฟน ในการประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7
2558 การพัฒนาเข็มขัดตรวจจับแหล่งกำเนิดเสียงสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน - การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8 วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2558
2559 พัฒนานวัตกรรมเครื่องสื่อสารแบบไร้สาย เพื่อส่งเสริมการค้าการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3
2560 การพัฒนาระบบคำสั่งเสียงผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมไฟภายในบ้านแบบเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้สูงอายุ - การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4
  The Development of English Correction Software for Teaching Correct Pronumciation to Pupils in A Primary School at Nhong Mae Na School, Nhong Mae Na, Khao Kho, Phetchabun - The 10th International Conference of HUSCO Network on “Dynamics of Humanities and Social Science in Cross-Border Societies”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907