ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) : ดร.บุญช่วย  สุทธิรักษ์
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) : Dr.Boonchuey Suthiraksa

ประวัติการศึกษา :   ค.บ. ก่อสร้าง
                              คอ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
                              ปร.ด. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1605 
ผลงานวิจัย  
2554 การบูรณาการการจัดระบบการผลิตของกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ บ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ในเชิงธุรกิจชุมชน
2554 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2556 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2556 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สกอ.
2557 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ (โครงการย่อย)
2557 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษา
2558 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการทำวิจัยภาษาศาสตร์ภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สกอ.
2559 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการทำวิจัยของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แหล่งทุน สกอ.
2559 การจัดการความรู้การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน (โครงการย่อย) งบประมาณแผ่นดิน
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2555 การอนุรักษ์และสืบสานอัตลักษณ์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ภูมิปัญญาการทอผ้ามุก ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ - นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ราชภัฏวิชาการ 2555
2556 Research – Based Teacher of Phetchaboon Province Development Project using Regional Knowledge and Wisdom : Cotton Finger Weaving  - นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Education, Language, Society, Science and Engineering in ASEAN and its Neighbors ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907