ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา  เทียนนาวา
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Punya Teannava

ประวัติการศึกษา : กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
                             ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

ที่อยู่ : สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1608
ผลงานวิจัย
2551 จัยและพัฒนาเครื่องคั่วและปอกเปลือกอ่อนเม็ดถั่วลิสง ทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (IRPUS) ประจำปี 2551
2552 การพัฒนาเครื่องปอกข้าวหลาม ทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (IRPUS) ประจำปี 2552
2553 กังหันลมปั๊มน้ำ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2553
2554 การท่องเที่ยวผจญภัยด้วยจักรเสือภูเขาโดยชุมชน
2558 การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีแบบจำลองและเมตาฮิวริสติกอัลกอลิทึม
2559 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขนมทองม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (แผนงานวิจัย)
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2558 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดหมุนเพลาในงานตัดแต่งด้วยแท่นตัดไฟเบอร์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
2559 การศึกษาระบบขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4
ทรัพย์สินทางปัญญา
2548 ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548) เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชำ”เลขที่อนุสิทธิบัติ 3629 
ผลงานที่ได้รับรางวัล
2551 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551) “เครื่องปลอกข้าวหลาม”
2552 รางวัลที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น "การพัฒนาเครื่องปอกข้าวหลาม"

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907