ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์  ฉิมพลีนภานนท์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Amornrut Chimpleenapanont

ประวัติการศึกษา : ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยครูพระนคร
                             กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ที่อยู่ : สาขาวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1422, 1802
ผลงานวิจัย
2551 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำเร็จรูปสำหรับอาจารย์ผู้สอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2552 การสร้างเว็บเบสอินตรัคชั่น เรื่อง หุ่นยนต์อุตสาหกรรมวิชาคอมพิวเตอร์ในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907