ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์พรรณ  หัตถมาศ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Anongpun  Hatthamart

ประวัติการศึกษา : 2515  ประกาศนียบัตรวิชาการขั้นต้น  วิทยาลัยครูสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
                             2517  ประกาศนียบัตรวิชาการชั้นสูง  วิทยาลัยครูสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร
                             2519  ปริญญาตรี  คุรุศาสตร์บัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)  วิทยาลัยครูสวนดุสิต
                             2542  ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 4501
ผลงานวิจัย
2542 ศึกษาความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2543 ศึกษาความพร้อมเพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
2543 การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรความต้องการของท้องถิ่นของงานประดิษฐ์และงานช่าง ในกลุ่มการงานละพื้นฐานอาชีพ ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2546 ความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในจังหวัดเพชรบูรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ แหล่งทุน สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
2547 รายงานการวิจัย การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิชาองค์การและการจัดการ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2547 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระเป๋าผ้าพื้นเมือง บ้านนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2548 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ของที่ระลึกดอกไม้ใบยางพารา ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (มน.)
2549 การศึกษาความต้องการของการสร้างเสริมอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้สู่การสร้างอาชีพหลักของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2549 รายงานการวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนงานเย็บ ปัก ถัก ร้อย แหล่งทุน สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
2550 ศึกษาการใช้สีธรรมชาติดอกไม้ ใบพืชบนผืนผ้าบาติกเพื่อเพิ่มคุณภาพชิ้นงาน แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2550 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ผ้าปักด้นมือแบบไทยท้องถิ่น บ้านน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2550 การแปรรูปรังไหมท้องถิ่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไทยเชิงพาณิชย์ ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2551 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ความเข้มแข็งของธุรกิจผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ผ้าบาติกในท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มอาชีพชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านเล่าเน้ง อำเถอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2551 การศึกษาคุณภาพของสีจากแก่นและเปลือกต้นไม้ เพื่อสร้างชิ้นงานบนผืนผ้าพื้นเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2551 โครงการอบรมเชิงพัฒนาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์รังไหมท้องถิ่นในชุมชนเชิงพาณิชย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2552 การสืบสานประเพณีเทศกาลขนมจีน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2552 การฟื้นฟูพัฒนาภูมิปัญญาไทยการทำบายศรีไทยในท้องถิ่น ตำบลบ้านนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2552 การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งผลิตภัณฑ์ จักสานบ้านเหล่าเพิ่ม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนแบบไทยในท้องถิ่นกลุ่มอาชีพเสริม การตัดเย็บผ้า บ้านโป่งค่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฝ้ายย้อมสีจากมะขาม แหล่งทุน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2554 การพัฒนาแปรรูปผ้ามุกของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2555 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างธุรกิจชุมชนผ้ามุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2555 การพัฒนาส่งเสริมเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องห่มนอนด้วยบาติกเคมีและสีธรรมชาติของกลุ่มศิลปหัตถกรรมชุมชน ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน สกอ.
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2547 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระเป๋าผ้าพื้นเมือง บ้านนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตีพิมพ์ในราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนแบบไทยในท้องถิ่นกลุ่มอาชีพเสริมการตัดเย็บผ้าบ้านโป่งค่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ของ ผศ.อนงค์พรรณ  หัตถมาศ ตีพิมพ์ในราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2554
2554 การพัฒนาแปรรูปผ้ามุกของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ ตีพิมพ์ในราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907