ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์ณัฐพล  ชัยทวิธานันท์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Nattapol  Chaitawittanun

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
                             ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยนเรศวร
                            (กำลังศึกษาต่อ) ปริญญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1433
ผลงานวิจัย
2548 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
2550 การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2552 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์สินค้าโอทอป ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2555 การตรวจสอบฝักมะขามหวานเสียโดยวิธีการประมวลผลภาพ
2558 การพัฒนาความรู้และส่งเสริมด้านไอซีที ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2559 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2555 ประสิทธิภาพของการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้วยสื่อแอนิเมชั่น ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติราชภัฏวิชาการ 2555 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
2555 ประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบภาพถ่ายที่ผ่านการปลอมแปลงแบบคัดลอกและปกปิด ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 “วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ”
2555 International Proceeding of Computer Science and Information Technology : Image, Vision and Computing – Detection of Copy-Move Forgery by Clustering Technique by Nattapol Chaitawittanun
2556 การศึกษาระดับค่าความสว่างสำหรับการคัดแยกฝักมะขามเสีย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 “สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารแลพลังงาน”
2557 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ - The 2nd NEU National and International Research Conference 2014
2558 การพัฒนาสวัสดิการสำหรับผู้ประสบปัญหาในบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ - การประชุมวิชการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558 วันที่ 12 มิถุนายน 2558
2558 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องไอซีทีในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907