ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรอด  ทองสว่าง
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Boonrawd  Tongsawang

ประวัติการศึกษา : ค.บ. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 
ผลงานวิจัย
2552 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาวัสดุศาสตร์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2554 การพัฒนาชุดจัดเก็บและใช้งานไฟฟ้าจากพลังงานลม
2559 การพัฒนาผู้เรียนเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุด้วยสถานการณ์จำลอง
2561 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ตำรา
2560 วิศวกรรมความปลอดภัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907