ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์พิทักษ์  จิตรสำราญ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Pitak  Jitsumran

ประวัติการศึกษา : อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
                             วท.ม. (วิทยาศาสตร์) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 1422
ผลงานวิจัย
2550 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาความต้องการองค์ความรู้ระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2551 โปรแกรมการจัดการงานกิจการนักศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอุปกรณ์ RFID กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2553 โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2554 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อการทำนาของเกษตรกรในลุ่มแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2554 เครื่องควบคุมการให้น้ำโดยการวัดและอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ด
2555 ผลของความผันแปรของสภาวะโลกร้อนต่อการผลิตมะขามหวานของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
2556 ศึกษาการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหลังเกิดอุทกภัยแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรลุ่มแม่น้ำป่าสักส่วนที่  2  จังหวัดเพชรบูรณ์
2561 การพัฒนาอินเทอร์เน็ทออฟทิงส์ เพื่อวินิจฉัย และป้องกันการเกิดโรคในไก่ไข่ของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907