หนังสือ “มะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์” เป็นองค์ความรู้จากการวิจัยที่ผ่านการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ จากคณะกรรมการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาผลผลิตของมะขามหวาน และการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าของมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์

 

Click for Download  และท่านสามารถพิมพ์เป็นเล่มสมบูรณ์ โดยใช้คำสั่ง Booklet 

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (tammarine.pdf)tammarine.pdf[ ]2231 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314