การจัดทำสารนิพนธ์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

 

การจัดทำสารนิพนธ์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มีขั้นตอนการจัดทำ ดังนี้

 1. การเสนอหัวข้อสารนิพนธ์
 2. การสอบก้าวหน้าสารนิพนธ์
 3. การสอบป้องกันสารนิพนธ์
 4. การส่งรูปเล่มสารนิพนธ์

 

 1. การเสนอหัวข้อสารนิพนธ์

            การเตรียมการก่อนสอบ

 • กำหนดหัวข้อสารนิพนธ์และเขียนคำร้องขอเสนอโครงการสารนิพนธ์ (แบบคำร้องขอเสนอโครงการสารนิพนธ์)
 • นำหัวข้อสารนิพนธ์ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 3 คน (ประธาน 1 คน กรรมการ 2 คน)
 • นำคำร้องขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ให้ อาจารย์ที่ปรึกษา ลงลายมือชื่อ
 • นำคำร้องขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ให้ ประธานหลักสูตร ลงลายมือชื่อ
 • ยื่นเรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ซึ่งทางคณะ จะเป็นผู้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ (บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์)
 • เขียนโครงการสารนิพนธ์ ตามรายละเอียดของโครงการที่แนบมา

การเสนอหัวข้อสารนิพนธ์

 • เขียนคำร้องขอสอบหัวข้อสารนิพนธ์ พร้อมนัดวันและเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา (แบบคำร้องขอสอบหัวข้อสารนิพนธ์)
 • ยื่นเรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ โดยขอรายชื่อคณะกรมการสอบจากประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งทางคณะ จะเป็นผู้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ (บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อสารนิพนธ์)
 • นำคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรลงลายมือชื่อ
 • เขียนโครงการย่อ ติดประกาศ การสอบหัวข้อสารนิพนธ์ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน
 • เตรียมเอกสารโครงการให้อาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย
 • ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
 • วิธีการศึกษาค้นคว้า
 • แผนการดำเนินงาน
 • ประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้า
 • คำนิยามศัพท์เฉพาะ
 • เอกสารอ้างอิง
 • เตรียมแบบสรุปผลการสอบหัวข้อให้ประธานกรรมการ 1 ชุด พร้อมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย (แบบสรุปผลการสอบหัวข้อสารนิพนธ์)
 • เตรียมแบบประเมินผลการสอบหัวข้อให้กรรมการสอบ เท่ากับจำนวนกรรมการ (แบบประเมินขอได้ที่ห้องพักอาจารย์ประจำหลักสูตร)
 • เมื่อดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว นำเอกสารแบบประเมินการสอบหัวข้อเก็บใส่แฟ้มสะสมผลงานของกลุ่มสารนิพนธ์

 

 1. การสอบก้าวหน้าสารนิพนธ์

            การเตรียมการก่อนสอบ

 • นักศึกษาแก้ไขเอกสารโครงการสารนิพนธ์หลังการสอบหัวข้อตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ
 • เตรียม บทที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 3
 • เตรียมเครื่องมือที่ได้เสนอหัวข้อไปแล้ว (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80)
 • เตรียมคู๋มือการใช้งาน (ถ้ามี) และวิธีการวัดและทดสอบ เครื่องมือของผู้วิจัย
 • นำเอกสารบทที่ 1 - 3 และเครื่องมือต่างๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน

การเสนอสอบก้าวหน้าสารนิพนธ์

 • เขียนคำร้องขอสอบก้าวหน้าสารนิพนธ์ พร้อมนัดวันและเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา (แบบคำร้องขอสอบก้าวหน้าโครงการสารนิพนธ์)
 • นำคำร้องขอสอบก้าวหน้าสารนิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร ลงลายมือชื่อ
 • ยื่นเรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก้าวหน้าสารนิพนธ์ โดยขอรายชื่อคณะกรมการสอบจากประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งทางคณะ จะเป็นผู้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก้าวหน้าสารนิพนธ์ (บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก้าวหน้าสารนิพนธ์)
 • เขียนโครงการย่อติดประกาศ การสอบก้าวหน้าสารนิพนธ์ พร้อมทั้งเอกสาร ดังนี้
 • บทที่ 1 – 3 บรรณานุกรม
 • ภาคผนวกต่างๆ เช่น ใบงาน คู่มือการใช้งาน
 • เตรียมแบบสรุปผลการสอบก้าวหน้าสารนิพนธ์ให้ประธานกรรมการ 1 ชุด พร้อมกรอกรายละเอียด และ เตรียมแบบประเมินผลการสอบก้าวหน้าสารนิพนธ์ให้กรรมการสอบ เท่ากับจำนวนกรรมการ (แบบประเมินขอได้ที่ห้องพักอาจารย์ประจำหลักสูตร)
 • เมื่อดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารประเมินใส่แฟ้มสะสมงานของกลุ่มสารนิพนธ์

 

 1. การสอบป้องกันสารนิพนธ์

            การเตรียมการก่อนสอบ

 • นักศึกษาแก้ไขเอกสารโครงการสารนิพนธ์หลังการสอบก้าวหน้าตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ
 • เตรียมเอกสารเพิ่ม บทที่ 4 บทที่ 5 บรรณานุกรม และ ภาคผนวก
 • เตรียมเครื่องมือที่ได้สอบก้าวหน้าซึ่งได้แก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์และนำไปเก็บข้อมูลแล้ว
 • เตรียมคู่มือการใช้งาน (ถ้ามี) และวิธีการวัดและทดสอบเครื่องมือ
 • นำเอกสารสารนิพนธ์ทั้งหมด และเครื่องมือต่างๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบก่อนสอบ อย่างน้อย 1 วัน เอกสารประกอบด้วย
 • ปกนอก
 • ปกใน
 • ในรับรองสารนิพนธ์
 • บทคัดย่อ
 • กิตติกรรมประกาศ
 • สารบัญ
 • สารบัญตาราง
 • สารบัญรูปภาพ
 • บทที่ 1 – บทที่ 5
 • บรรณนุกรม
 • ภาคผนวก
 • ประวัติผู้เขียน

 

การเสนอสอบก้าวหน้าสารนิพนธ์

 • เขียนคำร้องขอสอบป้องกันสารนิพนธ์พร้อมนัดวันและเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา (แบบคำร้องขอสอบป้องกันสารนิพนธ์)
 • นำคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และประธานหลักสูตร ลงลายมือชื่อ พร้อมเชิญกรรมการสอบจากภายนอก อย่างน้อย 1 คน
 • ยื่นเรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์ โดยขอรายชื่อคณะกรมการสอบจากประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งทางคณะ จะเป็นผู้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์ (บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์) หากมีกรรมการภายนอก ให้ทำหนังสือเชิญกรรมการภายนอกเพิ่มเติม (บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญเป็นกรรมการร่วมสอบป้องกันสารนิพนธ์)
 • เขียนโครงการย่อ ติดประกาศ การสอบป้องกันสารนิพนธ์ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน
 • เตรียมแบบสรุปผลการสอบป้องกันสารนิพนธ์ให้ประธานกรรมการ 1 ชุด พร้อมกรอกรายละเอียด
 • เตรียมแบบประเมินผลการสอบป้องกันสารนิพนธ์ให้กรรมการสอบ เท่ากับจำนวนกรรมการ (แบบประเมินผลการสอบป้องกันสารนิพนธ์)
 • เตรียมแบบประเมินผลการเรียน 1 ชุด ให้ประธานกรรมการสอบ (แบบประเมินขอได้ที่ห้องพักอาจารย์ประจำหลักสูตร)
 • หลังดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารใส่แฟ้มสะสมงานของกลุ่มสารนิพนธ์
 • เตรียมเอกสารการให้คะแนนการสอบสารนิพนธ์ พิมพ์คะแนนส่วนของการสอบก้าวหน้าใส่ในซองการสอบก้าวหน้า และให้คณะกรรมการสอบป้อง ให้คะแนน

 

 1. การส่งรูปเล่มสารนิพนธ์และชิ้นงาน

1)  ให้นักศึกษานำรูปเล่มสารนิพนธ์ ที่ได้แก้ไขอย่างถูกต้องแล้วเข้าเล่มปกแข็ง สีน้ำตาล จำนวน 3 เล่ม และคู่มือการใช้งานเครื่องมือที่ได้สร้าง (เคลือบเงา) จำนวน 1 เล่ม (ถ้ามี)

2)  นำสารนิพนธ์ 3 เล่ม ให้อาจารย์ที่ปรึกษา ลงลายมือชื่อ

3)  นำสารนิพนธ์ 3 เล่ม ให้ประธานหลักสูตร ลงลายมือชื่อ
            4)  นำสารนิพนธ์ 3 เล่ม คู่มือการใช้งาน(ถ้ามี) 1 เล่ม บทความสารนิพนธ์ ให้นำข้อมูลทั้งหมดบันทึกลงแผ่น CD 3 แผ่น (ตามจำนวนเล่มสารนิพนธ์) พิมพ์ปก CD โดยปก CD ประกอบด้วย

            - ชื่อสารนิพนธ์

            - ชื่อผู้เขียน

            - ปีการศึกษา

และนำชิ้นงานที่แก้ไขแล้ว นำส่งที่ประธานที่ปรึกษาสารนิพนธ์

5)  ส่งบทความสารนิพนธ์ จำนวน 3 ชุด

 • การส่งเล่มสารนิพนธ์ ต้องส่งภายใน 30 วัน นับจากวันสอบป้องกันสารนิพนธ์
 • ให้ส่งแฟ้มสะสมงานของกลุ่มสารนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

 

เอกสารที่ใช้ในการจัดทำสารนิพนธ์

มีดังนี้

           1.  บันทึกข้อความแต่งตั้งที่ปรึกษาสารนิพนธ์ (ดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่าง)

           2.  บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ (ดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่าง)

           3.  บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก้าวหน้าสารนิพนธ์ (ดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่าง)

           4.  บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์ (ดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่าง)

           5.  บันทึกขออนุญาตออกหนังสือเชิญเป็นกรรมการร่วมการสอบป้องกันสารนิพนธ์

           6.  แบบคำร้องขออนุัมติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           7.  แบบคำร้องขอสอบหัวข้อสารนิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           8.  แบบสรุปผลการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           9.  แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           10. แบบคำร้องขอสอบก้าวหน้าสารนิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           11. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบก้าวหน้าสารนิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           12. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบก้าวหน้าสารนิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           13. แบบคำร้องขอสอบป้องกันสารนิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           14. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบป้องกันสารนิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           15. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบป้องกันสารนิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

 คู่มือการพิมพ์สารนิพนธ์ (ฉบับใหม่) >>คลิกที่นี่

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314