ระบบและกลไกการจัดทำปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

การจัดทำปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ         

มีขั้นตอนการจัดทำ ดังนี้

  1. การเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์
  2. การสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์
  3. การสอบป้องกันปริญญานิพนธ์
  4. การส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์

1. การเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์

    การเตรียมการก่อนสอบ

          1) กำหนดหัวข้อปริญญานิพนธ์และเขียนคำร้องขอเสนอโครงการปริญญานิพนธ์ (แบบคำร้องขอเสนอโครงการปริญญานิพนธ์)

          2) นำหัวข้อปริญญานิพนธ์ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 2 คน (ประธาน 1 คน กรรมการ 1 คน)

          3) นำคำร้องขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้ อาจารย์ที่ปรึกษา ลงลายมือชื่อ

          4) นำคำร้องขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้ ประธานหลักสูตร ลงลายมือชื่อ

          5) ยื่นเรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึ่งทางคณะ จะเป็นผู้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

              (บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์)

          6) เขียนโครงการปริญญานิพนธ์ ตามรายละเอียดของโครงการที่แนบมา

การเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์

          1) เขียนคำร้องขอสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ พร้อมนัดวันและเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา (แบบคำร้องขอสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์)

          2) ยื่นเรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยขอรายชื่อคณะกรมการสอบจากประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งทางคณะ จะเป็นผู้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ (บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์)

          3) นำคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรลงลายมือชื่อ

          4) เขียนโครงการย่อ ติดประกาศ การสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน เตรียมเอกสารโครงการให้อาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย

                      -ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                      - วัตถุประสงค์

                      - ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

                      - วิธีการศึกษาค้นคว้า

                      - แผนการดำเนินงาน

                      - ประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้า

                      - คำนิยามศัพท์เฉพาะ

                      - เอกสารอ้างอิง 

          5)เตรียมแบบสรุปผลการสอบหัวข้อให้ประธานกรรมการ 1 ชุด พร้อมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย (แบบสรุปผลการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์)

          6) เตรียมแบบประเมินผลการสอบหัวข้อให้กรรมการสอบ เท่ากับจำนวนกรรมการ (แบบประเมินขอได้ที่ห้องพักอาจารย์ประจำหลักสูตร)

          7)เมื่อดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว นำเอกสารแบบประเมินการสอบหัวข้อเก็บใส่แฟ้มสะสมผลงานของกลุ่มปริญญานิพนธ์

 

2.  การสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์

            การเตรียมการก่อนสอบ

           1) นักศึกษาแก้ไขเอกสารโครงการปริญญานิพนธ์หลังการสอบหัวข้อตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ

           2) เตรียม บทที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 3

           3) เตรียมเครื่องมือที่ได้เสนอหัวข้อไปแล้ว (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80)

           4) เตรียมคู๋มือการใช้งาน (ถ้ามี) และวิธีการวัดและทดสอบ เครื่องมือของผู้วิจัย

           5) นำเอกสารบทที่ 1 - 3 และเครื่องมือต่างๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน

การเสนอสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์

           1) เขียนคำร้องขอสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ พร้อมนัดวันและเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา (แบบคำร้องขอสอบก้าวหน้าโครงการปริญญานิพนธ์)

           2) นำคำร้องขอสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร ลงลายมือชื่อ

           3) ยื่นเรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ โดยขอรายชื่อคณะกรมการสอบจากประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งทางคณะ จะเป็นผู้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ (บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์)

           4) เขียนโครงการย่อติดประกาศ การสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ พร้อมทั้งเอกสาร ดังนี้

                - บทที่ 1 – 3 บรรณานุกรม

                - ภาคผนวกต่างๆ เช่น ใบงาน คู่มือการใช้งาน

                - เตรียมแบบสรุปผลการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ให้ประธานกรรมการ 1 ชุด พร้อมกรอกรายละเอียด และ เตรียมแบบประเมินผลการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ให้กรรมการสอบ เท่ากับจำนวนกรรมการ (แบบประเมินขอได้ที่ห้องพักอาจารย์ประจำหลักสูตร)

                - เมื่อดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารประเมินใส่แฟ้มสะสมงานของกลุ่มปริญญานิพนธ์

 

3.  การสอบป้องกันปริญญานิพนธ์

            การเตรียมการก่อนสอบ

           1) นักศึกษาแก้ไขเอกสารโครงการปริญญานิพนธ์หลังการสอบก้าวหน้าตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ

           2) เตรียมเอกสารเพิ่ม บทที่ 4 บทที่ 5 บรรณานุกรม และ ภาคผนวก

           3) เตรียมเครื่องมือที่ได้สอบก้าวหน้าซึ่งได้แก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์และนำไปเก็บข้อมูลแล้ว

           4) เตรียมคู่มือการใช้งาน (ถ้ามี) และวิธีการวัดและทดสอบเครื่องมือ

           5) นำเอกสารปริญญานิพนธ์ทั้งหมด และเครื่องมือต่างๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบก่อนสอบ อย่างน้อย 1 วัน เอกสารประกอบด้วย

                - ปกนอก

                - ปกใน

                - ในรับรองปริญญานิพนธ์

                - บทคัดย่อ

                - กิตติกรรมประกาศ

                - สารบัญ

                - สารบัญตาราง

                - สารบัญรูปภาพ

                - บทที่ 1 – บทที่ 5

                - บรรณนุกรม

                - ภาคผนวก

                - ประวัติผู้เขียน

            การเสนอสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์

           1) เขียนคำร้องขอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์พร้อมนัดวันและเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา (แบบคำร้องขอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์)

           2) นำคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และประธานหลักสูตร ลงลายมือชื่อ พร้อมเชิญกรรมการสอบจากภายนอก อย่างน้อย 1 คน

           3) ยื่นเรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ โดยขอรายชื่อคณะกรมการสอบจากประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งทางคณะ จะเป็นผู้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ (บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์) หากมีกรรมการภายนอก ให้ทำหนังสือเชิญกรรมการภายนอกเพิ่มเติม (บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญเป็นกรรมการร่วมสอบป้องกันปริญญานิพนธ์)

           4) เขียนโครงการย่อ ติดประกาศ การสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน

           5) เตรียมแบบสรุปผลการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ให้ประธานกรรมการ 1 ชุด พร้อมกรอกรายละเอียด

           6) เตรียมแบบประเมินผลการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ให้กรรมการสอบ เท่ากับจำนวนกรรมการ (แบบประเมินผลการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์)

           7) เตรียมแบบประเมินผลการเรียน 1 ชุด ให้ประธานกรรมการสอบ (แบบประเมินขอได้ที่ห้องพักอาจารย์ประจำหลักสูตร)

           8) หลังดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารใส่แฟ้มสะสมงานของกลุ่มปริญญานิพนธ์

           9) เตรียมเอกสารการให้คะแนนการสอบปริญญานิพนธ์ พิมพ์คะแนนส่วนของการสอบก้าวหน้าใส่ในซองการสอบก้าวหน้า และให้คณะกรรมการสอบป้อง ให้คะแนน

 

4.  การส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์และชิ้นงาน

           1)  ให้นักศึกษานำรูปเล่มปริญญานิพนธ์ ที่ได้แก้ไขอย่างถูกต้องแล้วเข้าเล่มปกแข็ง สีแดงเลือดหมู จำนวน 3 เล่ม และคู่มือการใช้งานเครื่องมือที่ได้สร้าง (เคลือบเงา) จำนวน 1 เล่ม (ถ้ามี)

           2)  นำปริญญานิพนธ์ 3 เล่ม ให้อาจารย์ที่ปรึกษา ลงลายมือชื่อ

           3)  นำปริญญานิพนธ์ 3 เล่ม ให้ประธานหลักสูตร ลงลายมือชื่อ
           4)  นำปริญญานิพนธ์ 3 เล่ม คู่มือการใช้งาน(ถ้ามี) 1 เล่ม บทความปริญญานิพนธ์ ให้นำข้อมูลทั้งหมดบันทึกลงแผ่น CD 3 แผ่น (ตามจำนวนเล่มปริญญานิพนธ์) พิมพ์ปก CD โดยปก CD ประกอบด้วย

                 - ชื่อปริญญานิพนธ์

                 - ชื่อผู้เขียน

                 - ปีการศึกษา

และนำชิ้นงานที่แก้ไขแล้ว นำส่งที่ประธานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

           5)  ส่งบทความปริญญานิพนธ์ จำนวน 3 ชุด

           6)  การส่งเล่มปริญญานิพนธ์ ต้องส่งภายใน 30 วัน นับจากวันสอบป้องกันปริญญานิพนธ์  และให้ส่งแฟ้มสะสมงานของกลุ่มปริญญานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญา

 

เอกสารที่ใช้ในการจัดทำปริญญานิพนธ์  

มีดังนี้

           1.  บันทึกข้อความแต่งตั้งที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

           2.  บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์

           3.  บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์

           4.  บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์

           5.  บันทึกขออนุญาตออกหนังสือเชิญเป็นกรรมการร่วมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์

           6.  แบบคำร้องขออนุัมติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           7.  แบบคำร้องขอสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           8.  แบบสรุปผลการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           9.  แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           10. แบบคำร้องขอสอบก้า่วหน้าปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           11. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           12. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           13. แบบคำร้องขอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           14. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           15. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314