ระบบและกลไกการจัดทำปัญหาพิเศษ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทำปัญหาพิเศษ

                                                                มีดังนี้

                                                                กษ.01       คำร้องขอเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ

                                                                กษ.02       คำร้องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ

                                                                กษ.03       โครงร่างปัญหาพิเศษ

                                                                กษ.08       คำร้องขอสอบป้องกันปัญหาพิเศษ

                                                                กษ.09       บทคัดย่อการสอบป้องกันปัญหาพิเศษ

                                                                บม.06       แบบสรุปผลการสอบป้องกันปัญหาพิเศษ

                                                                บม.07       แบบประเมินผลการเรียน

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314