ศูนย์เคหะเคมีภัณฑ์เชลล์-พีเออี ประกาศรับสมัครงาน

ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1) เจ้าหน้าที่ควบคุมงานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ฯ

2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการด้านแมลง

     โดยมีวุฒิ  ปริญญาตรี ด้านการเกษตร

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 318-6103.PDF)b 318-6103.PDF[ ]232 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314