บริษัท บุญรอด บริเวอรร์รี่ จำกัด จัดโครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 เวทีที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ไม่จำกัดคณะ ไม่จำกัดสาวิชา

ที่ให้โอกาสทุกคนได้ฝึกแบบลงลึกรอบด้าน

ด้วยการทำงานจริงทั้งด้านกลยุทธ์การตลาด การบริหาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด ดังนี้

   -  คุณสมบัตินักศึกษาหรือผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.
นิสิตนักศึกษา “สัญชาติไทย”
ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากทุกสถาบันทั่วประเทศ
ไม่จำกัดสาขาวิชา สามารถร่วมสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้
โดยโครงการฯ จะรับนักศึกษา “สัญชาติไทย” ที่ผ่านการคัดเลือก
ทั้ง 3 รอบ เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน
2.
“นักศึกษานานาชาติ”
ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจากกลุ่มประเทศ Greater Mekong
Sub-region (GMS) และประเทศอื่นๆ ในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 10 คน
(แยกการคัดเลือกจากนิสิตนักศึกษาไทย)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษา และกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ไม่จำกัดสาขาวิชา
2. มีความตั้งใจจริงที่จะร่วมโครงการ Singha Biz Course และมีความต้องการที่จะเรียนรู้งาน
ใน 5 สาขาวิชาดังนี้
การตลาด
การบริหารจัดการ
การขาย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทรัพยากรบุคคล
3. หากผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course ได้ตลอดทั้งโครงการ
4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และสุขภาพจิตดี

ข้อตกลงในการสมัคร

1. เมื่อผู้สมัครได้ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว จะได้รับข้อความ (Activate Mail) จากเจ้าหน้าที่ของ Singha Biz Course ทาง E-mail ตาม address ที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องตอบกลับข้อความ (Activate Mail) ดังกล่าวทันทีที่ได้รับ E-mail เพื่อเป็น การยืนยันการสมัคร
2. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์และสมัครเข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
3. ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ หากพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์สอบ และ/ หรือยกเลิกการสอบและการเข้าร่วมโครงการ
4. ผู้สมัครควรให้ข้อมูลที่เป็นความจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสมัครงาน และการทำงาน ในอนาคต
5. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัคร สอบคัดเลือก ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
6. การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
คำแนะนำ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้สอบ ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. คอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการใช้ทำแบบทดสอบออนไลน์ ควรมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
• Internet Explorer 8.0, Firefox 22, Chrome 27 และ Safari 5
• Intel Pentium4 1.2 Ghz
• Ram 512 Mb.
• Internet Speed 128 Mb.
2. เนื่องด้วยแบบทดสอบในบางข้อมีรายละเอียดของโจทย์สูง เพื่อประโยชน์ของตัวผู้ทดสอบเอง
ทางโครงการไม่แนะนำให้ใช้ Smart Phone หรือ Tablet ในการทดสอบ
3. ควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสม อาทิเช่น ไม่มีเสียงรบกวน อันจะทำให้เสียสมาธิ
4. ผู้รับการทดสอบจะต้องทำแบบทดสอบด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นการทดสอบความสามารถ และลักษณะนิสัย ขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกผู้เข้าสอบในรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกผู้เข้าสอบ สัมภาษณ์ใน รอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย หากท่านไม่ได้ใช้ความสามารถและความเป็นตัวตน ที่แท้จริงของท่าน ในการทำแบบทดสอบ แม้จะผ่านการ คัดเลือกในรอบนี้ ก็อาจจะไม่ผ่านใน รอบต่อๆ ไป ซึ่งจะทำให้ท่านเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป รายงานตัวเพื่อรับ การคัดเลือกในรอบต่อๆ ไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://singhabizcourse.com/2018/ 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314