มิตรผล กรุ๊ป ประกาศรับสมัครงาน จำนวนมาก !!!

มิตรผล กรุ๊ป ประกาศรับสมัครงานบุคลากรด้านอ้อย จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายโรงงาน 

ซึ่งปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ และอื่น ๆ 

โดยจะเปิดบูธรับสมัคร ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

โดยมีตำแหน่งงาน ดังนี้

                                1.  หัวหน้าเขตส่งเสริม

                                     -  วุฒิปริญญาตรี สาขาด้านการเกษตร หรือที่เกี่ยวข้อง (มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี)

                                2.  เจ้าหน้าที่/พนักงานเขตส่งเสริม

                                     -  วุฒิปริญญาตรี / ปวช. / ปวส.      -  สาขาพืชไร่ , พืชสวน , พืชศาสตร์ , ช่างกลเกษตร หรือที่เกี่ยวข้อง

                                3.  เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต

                                     -  วุฒิปริญญาตรี                           -  สาขาเกษตร , เทคโนโลยีเกษตร , เกษตรกลวิธาน หรือที่เกี่ยวข้อง

                                4.  เจ้าหน้าที่/พนักงานบริการไร่ 

                                     -  วุฒิปริญญาตรี / ปวช. / ปวส.      -  สาขาพืชไร่ , พืชสวน , พืชศาสตร์ , ช่างกลเกษตร หรือที่เกี่ยวข้อง

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314